Sunday, December 7, 2014

Individual Design Project

โครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
เพื่อเป็นสินค้าคู่แข่งกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย จังหวัดชัยนาท

ยี่ห้อ Natcha Natural
(นัทชา เนเจอร์รอล)

Friday, December 5, 2014

การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย

วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม
การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย
ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ภาพ mood board สำหรับนำเสนอการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย  ที่มา: ณัฐชา เปื้นมั่นคง, 2557. 
ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย 
    ที่มา: ณัฐชา เปื้นมั่นคง, 2557. 
ภาพการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย 
    ที่มา: ณัฐชา เปื้นมั่นคง, 2557. 

ภาพการออกแบบฉลากสำหรับติดที่บรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย 
    ที่มา: ณัฐชา เปื้นมั่นคง, 2557. 
ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย
    ที่มา: ณัฐชา เปื้นมั่นคง, 2557. 

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย
    ที่มา: ผศ.ประชิด ทิณบุตร, 2557. 

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม Dimension
    ที่มา: ผศ.ประชิด ทิณบุตร, 2557. การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายถึงการใช้โปรแกรม SketchUp เบื้องต้น โดยให้เริ่มจากการสร้างตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อน (ขึ้นรูปตัวผลิตภัณฑ์) แล้วจึงขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เป็นผนังหุ้มตัวผลิตภัณฑ์ไว้อีกที


* สัปดาห์หน้าไม่มีการเรียนการสอน (เตรียมสอบ)

สอบ mid-term วันที่ 19 ต.ค. 2557 มีรายละเอียดดังนี้
1. ใส่ไฟล์งาน .AI ลงใน Google Drive ให้เรียบร้อย
2. ทำ artwork ตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้
3. เส้น di-cut, เส้นตัด-พับ ให้แยก layer ให้เรียบร้อย
4. ใส่ Dimension + ระบุกระดาษ

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

อาจารยได้อธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานในรูปแบบงานกลุ่ม โดยได้ยกตัวอย่างบล็อกของกลุ่ม Dimension ที่สร้างให้กับผู้ประกอบการ "กลุ่มแม่บ้านท่าทราย" หรือเข้าไปที่ http://baanthasai.blogspot.com/ 
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนในบล๊อกกลุ่ม
2. การใส่ผลงานของแต่ละคน โดยการสร้าง Tab ส่วนตัวของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3. ควรใส่ข้อมูลผู้ประกอบการให้ครบถ้วน
4. ส่งคำเชิญให้อาจารย์เป็นผู้เขียนร่วม (admin)

ภาพแสดงหน้าเว็บบล็อกที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มแม่บ้านท่าทราย จ.ชัยนาท
    ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2557.

และอาจารย์ผู้สอนก็ได้แนะนำเว็บไซต์ packmage ที่สามารถขึ้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ออกมาในรูปแบบ 3 มิติได้ง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว

ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ Packmage
    ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2557.


* สอบ mid-term test วันที่ 19 ต.ค, 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5 ฟังเพื่อนนำเสนอข่าวสาร 3 คนก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอน
และก่อนที่จะเรียกตรวจงานรายบุคคล อาจารย์ได้อธิบายเพื่มเติมเกี่ยวกับ Visual Analysis และ SWOT ว่าคืออะไร และวิเคราะห์อย่างไร โดยการทำ SWOT นั้นให้วิเคราะห์จาก Visual Analysis โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ โครงสร้าง และ กราฟิก 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกมา


ภาพการวิเคราะห์สินค้าบ้านท่าทรายด้วย SWOT Analysis
ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2557.

และสอนเกี่ยวกับการใช้คำสั่งใน AI สำหรับสร้างเส้นขนานออกไปจากตัววัตถุเพื่อสร้างเส้นสำหรับไดคัท 
รวมถึงการแนะนำให้แยก layer ในการทำงานต่างๆ เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบในการส่งพิมพ์​ และช่วยลดการเกิดปัญหาต่างๆ ในงานของเราได้

ตรวจงานรายบุคคลท้ายคาบ
นำกล่องที่ได้ออกแบบเป็นการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้อาจารย์ดู

    ภาพการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย แบบที่ 1 
    ที่มา: ณัฐชา เปื้นมั่นคง, 2557. 

    ภาพการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ลูกประคำดีควาย แบบที่ 2 
    ที่มา: ณัฐชา เปื้นมั่นคง, 2557. 

ได้รับคำแนะนำให้กลับมาแก้ไขดังนี้ คือ
1. กล่องหลวม ขนาดไม่พอดีกับผลิตภัณฑ์
2. ภาพประกอบยังไม่ชัดเจน อ. แนะนำว่า ถ้าหาภาพประกอบไม่ได้ให้ลองใช้ภาพกราฟิกแสดงวิธีใช้
3. ใช้คู่สี ok แล้ว
4. ด้านหน้ากล่องไม่ต้องเจาะ จะเจาะก็ต่อเมื่อบรรจุภัณฑ์เป็นแบบใส สามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ด้านใน


Saturday, September 27, 2014

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4 เริ่มจากการฟังเพื่อนนำเสนอข่าวสาร 3 คนต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็ฟังเพื่อนอีก 2 กลุ่มที่เหลือ Present ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยนาทและอาจารย์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวักบการศึกษาผลิตภัณฑ์โดยครั้งหน้าให้นักศึกษานำผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาด้วย เพื่อนำมาศึกษาพร้อมกันในคาบเรียน
จากนั้นอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรให้ลองศึกษาจากสินค้าแบรนด์ อภัยภูเบศร ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ดังในเรื่องของสมุนไพร มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย
อีกทั้งยังแนะนำถึงการให้ศึกษาประวัติของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ และแนะนำให้ใช้ keyword คำว่า Herb+Health สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในการสืบค้นข้อมูล
ศึกษาขั้นตอนการทำงานได้จาก Design Process ที่อาจารย์ได้แชร์ให้ใน Google drive วิเคราะห์สินค้าให้ละเอียด บอกถึงปัญหาต่างๆ ในการใช้ ทำยังไงให้ผู้ใช้จดจำสินค้าได้ **ย้ำ ซ้ำ ทวน ให้ผู้ใช้จดจำ**

จัดทำ SWOT บอกถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ตั้งประเด็นในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์และกราฟฟิก ดูตัวอย่างได้จากบล็อกของรายวิชา

การบ้านประจำสัปดาห์
- sketch design package ที่เราจะพัฒนา จัดทำ art work อย่างน้อย 2 แบบ ตัด+ปริ้นมาด้วย
(สามารถขึ้นกล่องจากเทมเพลตสำเร็จรูปได้ที่เว็บไซต์ templatemaker.nl แล้วนำมาทำการดัดแปลงให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมได้)
- นำผลิตภัณฑ์คู่แข่งมาเปรียบเทียบด้วย (อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยี่ห้อดังติดตลาด แต่ให้อยู่ในประเภทเดียวกัน)Sunday, September 7, 2014

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 3 เริ่มต้นด้วยการนำเสนอการแปล-สรุปข่าวสาร 3 คน จากนั้นก็เป็นการ Present ของแต่ละกลุ่ม

โดยนำเสนอขั้นตอนการศึกษาของ ส.1 + mood board หลังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำและอธิบายเพิ่มเติม

*mood board = ตัวสรุปความ ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วที่สุด*

หลังจากการ Present กลุ่ม Dimension สินค้าจากกลุ่มแม่บ้านท่าทรายแล้วได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากอารจารย์ดังนี้:

1) ให้พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ สอบถามปริมาณของสินค้าที่เหลือ เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าล็อตใหม่
2) ตัวบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทรายมีปัญหาในเรื่องของภาพประกอบ/ภาพกราฟิก
3) ให้วิเคราะห์ตัวสินค้าที่เลือก
4) ให้ลอง Design Sketch แบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
5) ทดลองขึ้นแบบ Sketch up ได้เลย

การบ้านของสัปดาห์

- เข้าไปตอบแบบสอบถามใน clarolinethai.info (การปภิปรายในวิชา) ภายในวันที่ 13 กันยายน 2557